Skip to content
Menu

Wstęp

Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym, i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę prywatności.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, Aleksandra Zawada, Ul. Prosta 30/32 m8, 42-200 Częstochowa , e-mail: kontakt@crazyecogirl.pl jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Aleksandra Zawada
Ul. Prosta 30/32 m8
42-200 Częstochowa
e-mail: kontakt@crazyecogirl.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

– prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Użytkowników,

– statystycznych,

– archiwizacyjnych,

– zapewnienia rozliczalności,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody.

Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

We wszystkich przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowej realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (na przykład Administrator zobowiązany jest zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej),

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

– usługodawcy systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe działanie naszej strony www,

– podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),

– organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do: 

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– żądania przenoszenia danych osobowych.

Warunkiem korzystania z powyższych praw jest brak przeciwwskazań ze strony obowiązujących przepisów prawa, ważnego interesu Administratora lub osób trzecich.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:

Aleksandra Zawada
Ul. Prosta 30/32 m8
42-200 Częstochowa
e-mail: kontakt@crazyecogirl.pl

Na podstawie RODO masz prawo do: 

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– żądania przenoszenia danych osobowych.

Warunkiem korzystania z powyższych praw jest brak przeciwwskazań ze strony obowiązujących przepisów prawa, ważnego interesu Administratora lub osób trzecich.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli poprosimy Cię kiedyś o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i Ty ją wyrazisz, możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:

– realizacja i ochrona roszczeń,

– marketing bezpośredni,

– świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, chyba że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie dokonuje profilowania Twoich danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Używamy plików cookies, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony, ale ułatwiają korzystanie z niej i umożliwiają: 

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,

– przywrócenie sesji użytkownika,

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

– ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną,

– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania.

Korzystamy również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: 

– monitorowanie ruchu na naszej stronie,

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),

– integracja z portalem społecznościom.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: 

– Netmark,

– Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Bez Twojej wyraźniej zgody nie łączymy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie.

Aktywacja i deaktywacja plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer firmy Microsoft:
„Narzędzia” › „Opcje internetowe” › „Prywatność” › „Ustawienia/Zaawansowane …” › „Pliki cookie/Zaakceptuj”

Opera:
„Narzędzia” › „Preferencje…” › „Zaawansowane” › „Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka”

Mozilla Firefox:
„Narzędzia” › „Opcje…” › „Prywatność” › „Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka”

Google Chrome:
„Ustawienia Google Chrome” (Symbol z kluczykiem) › „Opcje” › „Dla zaawansowanych” › „Prywatność” › „Ustawienia treści” › „Pliki cookie” › „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”

Apple Safari:
„Preferencje” › „Ochrona” › „Akceptuj pliki cookie: zawsze”.

W przypadku chęci deaktywacji plików cookie, należy ostatnią czynność wykonać w odwrotny sposób, np. jeśli jest zaznaczona opcja „akceptuj”, należy ją odznaczyć.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

Musisz wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Informujemy również, iż ilekroć realizujemy swój prawnie uzasadniony interes, każdorazowo rozważamy wpływ przetwarzanych danych osobowych na osoby, których te dane dotyczą. Nigdy nie przetwarzamy większej ilości danych niż tylko ta, która jest niezbędna do wykonania usługi ani w przypadku, gdyby miałoby to negatywny wpływ na te osoby.

Zmiany w Polityce prywatności

Informujemy, że na bieżąco będziemy aktualizować zapisy niniejszej Polityki w przypadkach, gdy będzie to wymagane:

– zmianami przepisów prawa,

– pojawieniem się nowych wytycznych organów nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych,

– zmianą technologii w przetwarzaniu danych osobowych, jeśli będzie ona wpływała na treść Polityki,

– zmianą sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.